Συγγραφείς-Δημιουργοί

Mystery Portal

Ενημερωτικό δελτίο

Old Indian Legends Mεγεθυνση

Old Indian Legends

Collected and retold byby Zitkala-Sa (Gertrude Bonnin)
Old American Indian Myths

Περισσότερες λεπτομέρειες

12,50 €

A fine collection of legends and folk tales of the Dakota – Sioux nation, about Iktomi, a spirit or fairy Spider, and many others.
15 x 21 cm, 96 pgs